Lidmaatschap

Aanmelden proeftraining/ Lidmaatschap

Voor iedereen (jeugd en volwassenen) geldt dat ze zich voor proeftrainingen kunnen aanmelden bij de Technische  Commissie (TC) (tc@dvovolleybal.nl) en als ze zich willen inschrijven kunnen ze het inschrijfformulier downloaden, invullen en per mail sturen naar secretaris@dvovolleybal.nl

Het lidmaatschap (per seizoen) loopt tot 1 juni van het kalenderjaar.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni te geschieden aan het secretariaat: secretaris@dvovolleybal.nl.

Na 1 juni wordt het lidmaatschap, zonder opzegging, automatisch met 1 seizoen verlengd.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Je betaalt dan tot en met het einde van het seizoen.

Kortingsregeling
Korting wordt verleend aan het derde gezinslid en volgende gezinsleden (mits wonend op hetzelfde adres). De korting bedraagt 40% van de in genoemde contributiebedragen inbegrepen
verenigingsbijdrage. Verenigingsleden zijn uitgesloten van de kortingsregeling.


Contributie (op seizoenbasis)*

Senioren € 310,05
ABC jeugd € 204,30
CMV nivo 3 tm 6 € 155,10
CMV nivo 1 en 2 € 145,95
Recreanten
– competitie € 184,50
– niet-competitie € 155,10
Trainend lid (geen competitie) € 155,10
Verenigingslid €   75,00

*Dit deel van de contributie is vast.  DVO heeft hiernaast nog een aanvullende deel van contributie, zijnde de Grote Club Aktie. Hierbij wordt door de Algemene Ledenvergadering bindend bepaald om hoeveel loten het gaat per jeuglid/senior/recreant. Je kunt dit afkopen door het bedrag te betalen (af te laten schrijven) of de loten te verkopen zonder dat je dan extra kosten hebt.  Die keuze staat vrij.

Men behoort tot de ABC- of DE- jeugd indien men per 1 oktober van het huidige seizoen nog geen 18 (A), 16 (B), 14 (C) of 12 jaar (D/E) is.

De contributie wordt geïnd via een machtiging in de 2e helft van oktober, januari en april, waarbij telkens 1/3 deel van de contributie automatisch wordt afgeschreven.

Ons banknummer : NL75 Rabo 0351170618

Voor vragen over de contributie kunt U zich altijd wenden tot de penningmeester: penningmeester@dvovolleybal.nl .