Lidmaatschap

Aanmelden proeftraining

DVO stelt iedereen in de gelegenheid om een paar keer gratis mee te trainen om te kijken of de volleybalsport bevalt.

Wilt U dat uw zoon of dochter een aantal proeftrainingen meedoet, dan kunt u contact opnemen met Henk Spermon (0186-614109) van de jeugdafdeling.

Senioren die een keertje willen proeftrainen nemen het beste contact op met het secretariaat of één van de trainers.

Lidmaatschap

Na een aantal proeftrainingen bestaat de mogelijkheid tot stoppen of doorgaan in de vorm van een lidmaatschap. Inschrijving geschiedt middels een inschrijfformulier voor de senioren. Bij nieuwe jeugdleden zal een verenigingsfunctionaris bij u thuis komen en uitleg geven over het reilen en zeilen binnen de vereniging. U heeft dan tevens de mogelijkheid om vragen te stellen.

Bij senioren (>18 jaar) komt er geen verenigingsfunctionaris. Deze kan het inschrijfformulier opvragen bij en insturen naar Corrie vd Boogert via ledenadministratie@dvovolleybal.nl.
Het bestaat sinds mei 2018 uit 2 delen ivm de privacywetgeving.

Het lidmaatschap (per seizoen) loopt tot 1 juni van het kalenderjaar.

Beëindiging lidmaatschap
Opzegging lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 juni te geschieden aan het secretariaat. Na 1 juni wordt het lidmaatschap, zonder opzegging, automatisch met 1 seizoen verlengd.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk. Je betaalt dan tot het einde van het seizoen.

Kortingsregeling
Korting wordt verleend aan het derde gezinslid en volgende gezinsleden (mits wonend op hetzelfde adres). De korting bedraagt 40% van de in genoemde contributiebedragen inbegrepen
verenigingsbijdrage. Verenigingsleden zijn uitgesloten van de kortingsregeling.


Contributie (op seizoenbasis)*

Senioren  € 299,55
ABC jeugd € 197,40
CMV nivo 3 tm 6 € 149,85
CMV nivo 1 en 2 € 141,00
Recreanten
– competitie € 178,20
– niet-competitie € 149,85
Trainend lid (geen competitie) € 149,85
Verenigingslid €   75,00

*Dit deel van de contributie is vast.  DVO heeft hiernaast nog een aanvullende deel van contributie, zijnde de Grote Club Aktie. Hierbij wordt door de Algemene Ledenvergadering bindend bepaald om hoeveel loten het gaat per jeuglid/senior/recreant. Je kunt dit afkopen door het bedrag te betalen (af te laten schrijven) of de loten te verkopen zonder dat je dan extra kosten hebt.  Die keuze staat vrij.

Men behoort tot de ABC- of DE- jeugd indien men per 1 oktober 2021 nog geen 18, 16, 14 respectievelijk 12 jaar is.

De contributie wordt geïnd via een machtiging in de 2e helft van oktober, januari en april, waarbij telkens 1/3 deel van de contributie automatisch wordt afgeschreven.

Ons banknummer : NL75 Rabo 0351170618

Voor vragen over de contributie kunt U zich altijd wenden tot de penningmeester.